Employee Relations

Employee Relations

 • 【辭職學問】資深同事離職刪除電腦所有文件 損害公司資產可能犯法?

  【辭職學問】資深同事離職刪除電腦所有文件 損害公司資產可能犯法?

 • 【網絡熱話】日資公司職場文化好難頂?人氣壽司店職員返工一日即劈炮

  【網絡熱話】日資公司職場文化好難頂?人氣壽司店職員返工一日即劈炮

 • 【職場熱話】在職媽媽10大職場崩潰心聲 好難擠母乳、常因家庭請假⋯⋯

  【職場熱話】在職媽媽10大職場崩潰心聲 好難擠母乳、常因家庭請假⋯⋯

 • 【職場熱話】畀上司鬧得最甘的一次?打工仔:撕爛我份Proposal話係垃圾

  【職場熱話】畀上司鬧得最甘的一次?打工仔:撕爛我份Proposal話係垃圾

 • 【職場熱話】最惡劣打工經驗係點樣?返六日、免費OT未算嚴重 更有僱主或觸犯法例

  【職場熱話】最惡劣打工經驗係點樣?返六日、免費OT未算嚴重 更有僱主或觸犯法例

 • 【HR日常】炒人都要有原則 十項選擇解僱員工時要注意的地方

  【HR日常】炒人都要有原則 十項選擇解僱員工時要注意的地方

 • 【職場熱話】老細怒炒清潔工 因為OOO 往後清潔靠自己

  【職場熱話】老細怒炒清潔工 因為OOO 往後清潔靠自己

 • 【職場貼士】5個影響員工幸福感嘅職場習慣

  【職場貼士】5個影響員工幸福感嘅職場習慣

 • 【職場熱話】老闆收工單獨約食飯 點樣推先好?網民:屋企人大廈有人確診

  【職場熱話】老闆收工單獨約食飯 點樣推先好?網民:屋企人大廈有人確診

 • 【職場管理】4個培養積極工作環境嘅關鍵

  【職場管理】4個培養積極工作環境嘅關鍵